Deprecated: Function ereg() is deprecated in /www/d/r/u14136/public_html/shared/classes/class.html.php on line 66
  >  Všeobecné vyhlásenie :: Draškovič - autorizovaný stavebný inžinier

Prevádzkovateľom stránky draskovic.sk je:


Draškovič s.r.o.
P.J. Šafárika 378/15
Šaľa 927 01
IČO: 36 561 401
DIČ: SKXXXXXXXX

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo: 16511/T

Prezeraním internetovej stránky spoločnosti Draškovič s.r.o. (ďalej len draskovic.sk) súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby draskovic.sk. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. draskovic.sk zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

draskovic.sk si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti draskovic.sk.

Všetky osobné údaje získava draskovic.sk od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.